Elnagh T-Loft Technische Daten

Elnagh T - Loft 531

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 56.320 €

Elnagh T - Loft 53

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 56.010 €

Elnagh T - Loft 581

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 64.380 €

Elnagh T - Loft 400

95 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l Multijet 130 | 666,0/235/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Elnagh T - Loft 580

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 61.350 €

Elnagh T - Loft 530

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 59.820 €

Elnagh T - Loft 591 Anniversary

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 71.480 €

Elnagh T - Loft 450

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 56.320 €

Elnagh T - Loft 531

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 63.800 €

Elnagh T - Loft 529

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 62.550 €

Elnagh T - Loft 310

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 60.120 €

Elnagh T - Loft 450

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 60.860 €

Elnagh T - Loft 581

95 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l Multijet 130 | 738,0/235/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 bis 5 Schlafplätze

Elnagh T - Loft 581

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 63.040 €

Elnagh T - Loft 530

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 63.030 €

Elnagh T - Loft 450

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 59.820 €

Elnagh T - Loft 580

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 56.320 €

Elnagh T - Loft 530

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 58.170 €

Elnagh T - Loft 591

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 65.650 €

Elnagh T - Loft 350

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 60.120 €

Elnagh T - Loft 531

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 59.820 €

Elnagh T - Loft 450

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 64.800 €

Elnagh T - Loft 581

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 66.120 €

Elnagh T - Loft 531

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 58.170 €

Elnagh T - Loft 53

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 57.150 €

Elnagh T - Loft 450

95 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l Multijet 130 | 699,0/235/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 bis 5 Schlafplätze

Elnagh T - Loft 580

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 61.460 €

Elnagh T - Loft 530

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 61.350 €

Elnagh T - Loft 529

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 64.770 €

Elnagh T - Loft 591 Anniversary

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 73.280 €

Elnagh T - Loft 450

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 58.170 €

Elnagh T - Loft 531

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 63.030 €

Elnagh T - Loft 350

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 55.120 €

Elnagh T - Loft 450

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 62.080 €

Elnagh T - Loft 591

95 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l Multijet 130 | 738,0/235/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 bis 5 Schlafplätze

Elnagh T - Loft 581

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 62.930 €

Elnagh T - Loft 530

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 64.670 €

Elnagh T - Loft 580

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 58.170 €

Elnagh T - Loft 530

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 58.440 €

Elnagh T - Loft 591

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 67.450 €

Elnagh T - Loft 350

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 59.640 €

Elnagh T - Loft 531

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 61.350 €

Elnagh T - Loft 450 Anniversary

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 66.580 €

Elnagh T - Loft 581

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 67.070 €

Elnagh T - Loft 310

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 55.120 €

Elnagh T - Loft 529

95 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l Multijet 130 | 699,0/235/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 bis 5 Schlafplätze

Elnagh T - Loft 580

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 62.910 €

Elnagh T - Loft 530

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 61.580 €

Elnagh T - Loft 529

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 66.570 €

Elnagh T - Loft 450

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 57.720 €

Elnagh T - Loft 531

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 64.670 €

Elnagh T - Loft 350

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 56.950 €

Elnagh T - Loft 531

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 58.440 €

Elnagh T - Loft 450

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 62.990 €

Elnagh T - Loft 530

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 65.600 €

Elnagh T - Loft 58

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 56.010 €

Elnagh T - Loft 581

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 64.320 €

Elnagh T - Loft 580

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 58.320 €

Elnagh T - Loft 530

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 60.660 €

Elnagh T - Loft 591

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 70.830 €

Elnagh T - Loft 350

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 61.100 €

Elnagh T - Loft 531

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 61.580 €

Elnagh T - Loft 450 Anniversary

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 68.830 €

Elnagh T - Loft 581

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 70.450 €

Elnagh T - Loft 310

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 56.950 €

Elnagh T - Loft 530

95 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l Multijet 130 | 738,0/235/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 bis 5 Schlafplätze

Elnagh T - Loft 581

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 59.760 €

Elnagh T - Loft 530

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 62.870 €

Elnagh T - Loft 529

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 69.960 €

Elnagh T - Loft 450

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 59.880 €

Elnagh T - Loft 531

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 65.600 €

Elnagh T - Loft 350

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 56.530 €

Elnagh T - Loft 531

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 60.660 €

Elnagh T - Loft 450

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 62.300 €

Elnagh T - Loft 530

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 70.450 €

Elnagh T - Loft 58

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 57.150 €

Elnagh T - Loft 581

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 65.270 €

Elnagh T - Loft 580

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 59.820 €

Elnagh T - Loft 530

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 61.580 €

Elnagh T - Loft 591 Anniversary

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 69.210 €

Elnagh T - Loft 400

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 69.970 €

Elnagh T - Loft 531

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 62.870 €

Elnagh T - Loft 450 Anniversary

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 70.630 €

Elnagh T - Loft 310

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 58.600 €

Elnagh T - Loft 531

95 kW/130 PS | Teilintegriert | 2,3 l Multijet 130 | 738,0/235/287 cm | 3.500 kg | 4 Sitze | 4 Schlafplätze

Elnagh T - Loft 581

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 62.100 €

Elnagh T - Loft 530

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 63.800 €

Elnagh T - Loft 531

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 69.010 €

Elnagh T - Loft 530

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 56.320 €

Elnagh T - Loft 450

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 60.790 €

Elnagh T - Loft 591

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 63.420 €

Elnagh T - Loft 350

96 kW/130 PS | Teilintegriert | 58.600 €

Elnagh T - Loft 531

85 kW/115 PS | Teilintegriert | 61.580 €

Elnagh T - Loft 450

110 kW/150 PS | Teilintegriert | 63.880 €